Home / Em (page 21)

Em

จุดเริ่มต้น

15016260_10153836788162191_1460626569069637356_o

CBN Siam เริ่มต้นพันธกิจในเดือนพฤษภาคม คริสตศักราช 1999 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยพันธกิจด้านการผลิตสื่อคริสเตียนที่เปลี่ยนแปลงชีวิตจากใจถึงใจ เป็นรายการแรกที่เราได้ผลิตขึ้น และแพร่ภาพออกอากาศ ทางช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ โดยมี ดร.อิชยา ชิดเทอร์ลีย์และคุณลอร่า ศศิธร วัฒนกุล ทำหน้าที่เป็นพิธีกรประจำรายการ(หลัก)ในขณะนั้น ซึ่งเป็นรายการโทรทัศน์คริสเตียนทางเลือกใหม่ เพื่อเสริมคุณค่าทางจิตใจ ด้วยความรัก ความหวัง และกำลังใจ ต่อมา CBNSIAM ได้ผลิตรายการโทรทัศน์สำหรับเด็กและเยาวชน เริ่มจากรายการ Kidsonly รายการ เป็นเด็ก จนถึงปัจจุบันเราได้ผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตอีกมากมาย เช่น Acts29 MIRACLES Are All Around ส่งต่อความหวัง Forward Hope รายการ ชัวร์หรือมั่วนิ่มกับ อ.นิกร รายการ Change และรายการ If you believe

Read More »

แนะนำพันธกิจพระพร

untitled-718

ความเป็นมา แผนกพันธกิจพระพรได้เริ่มต้นดำเนินกิจกรรมให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องผู้ด้อยโอกาสที่จังหวัดเชียงใหม่ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2542 และได้ขยายขอบข่ายการทำงานไปจนทั่วประเทศในปัจจุบัน แผนกพันธกิจพระพรได้เริ่มต้นดำเนินกิจกรรมให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องผู้ด้อยโอกาสที่จังหวัดเชียงใหม่ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2542 โดยมีเจ้าหน้าที่ 2 คน และต่อมาได้ขยายขอบข่ายการทำงานไปจนทั่วประเทศในปัจจุบัน โดยมีเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น 8 คน ความรับผิดชอบหลักคือการร่วมกันวางแผนและปฏิบัติงานด้านการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและงานสังคมสงเคราะห์ และสนับสนุนงานพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น โดยร่วมงานกับคริสตจักรท้องถิ่น และหน่วยงานชุมชนที่ดำเนินงานอยู่แล้ว เพื่อให้การทำงานช่วยเหลือและพัฒนาเป็นไปตามบริบททางสังคมและวัฒนธรรมในพื้นที่เป้าหมาย เป้าหมาย ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และช่วยเหลือชุมชนที่ประสบปัญหาในด้านสุขภาพ การศึกษา อาชีพ จริยรมและจิตวิญญาณ รวมถึงการบรรเทาทุกข์ในกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมถึงแก้ ปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาด ให้บริการทางด้านสุขภาพขั้นพื้นฐานและบริการทางการแพทย์แก่บรรดาผู้ที่ด้อยโอกาส ประสบความทุกข์ยาก ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กในชุมชนที่ยากไร้ขาดโอกาสให้ได้รับหรือเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา ให้ความช่วยเหลือส่งเสริมด้านอาชีพแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ให้การอบรม เตรียมความพร้อม ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ผู้ประกอบการปฐมพยาบาลซึ่งอยู่ในบริเวณพื้นที่ห่างไกล สนับสนุนการขุดบ่อบาดาล ประปาภูเขา การติดตั้งถังเก็บน้ำสะอาด และจัดหาระบบกรองน้ำสะอาด ให้กับชุมชนที่ยากไร้ที่ประสบความเดือดร้อนและขาดแคลนทุนทรัพย์ จัดมอบอาหารและเครื่องยังชีพต่างๆ แก่ผู้ขัดสน ตลอดจนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ สร้างแนวร่วมพันธมิตรในการทำพันธกิจต่างๆ กับคริสตจักรท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

Read More »