Read Full Post

ข่าวพันธกิจพระพร | คุณอรุณฝางเกตุ

จากเหตุการณ์อุบัติเหตุ เมื่อสามปีที่ผ่านมา ได้สร้างบาดแผลและผลกระทบต่อชีวิตของคุณอรุณ ฝางเกตุ เขาต้องสูญเสียขาข้างขวา ต้องใช้เวลาในการรักษาประมาณหลายปีกว่าที่จะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ มากกว่าความเจ็บปวดทางกาย ยังทำให้จิตใจของเขาบอบช้ำ เขาเล่าให้ฟังว่า “ตอนนั้นผมนั่งอยู่บนรถซาเล้ง จู่ๆก็มีรถยนต์มาพุ่งชน มารู้อีกทีตัวเองกลายเป็นคนพิการไปเสียแล้วไม่สามารถเดินได้ ช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่ตกต่ำที่สุดในชีวิตตอนนั้นก็คิดอยากตาย เพราะรับสภาพตัวเองไม่ได้” หลังจากนั้นเขาก็ได้พบภรรยา ผู้ที่เป็นกำลังใจให้มีแรงที่จะสู้ชีวิต เขาจึงคิดทำมาหากินเลี้ยงชีพ ด้วยการดัดแปลงรถที่มีให้สามารถขับขี่ได้โดยใช้มือเพื่อออกขายไก่ย่าง น้ำหวาน ตามในหมู่บ้าน […]

Ads, Live & Update, ข่าว พันธกิจพระพร, ความเชื่อ, ชีวิตคริสเตียน, พันธกิจพระพร (OB)
Read Full Post

แนะนำพันธกิจพระพร

ความเป็นมา แผนกพันธกิจพระพรได้เริ่มต้นดำเนินกิจกรรมให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องผู้ด้อยโอกาสที่จังหวัดเชียงใหม่ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2542 และได้ขยายขอบข่ายการทำงานไปจนทั่วประเทศในปัจจุบัน แผนกพันธกิจพระพรได้เริ่มต้นดำเนินกิจกรรมให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องผู้ด้อยโอกาสที่จังหวัดเชียงใหม่ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2542 โดยมีเจ้าหน้าที่ 2 คน และต่อมาได้ขยายขอบข่ายการทำงานไปจนทั่วประเทศในปัจจุบัน โดยมีเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น 8 คน ความรับผิดชอบหลักคือการร่วมกันวางแผนและปฏิบัติงานด้านการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและงานสังคมสงเคราะห์ และสนับสนุนงานพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น โดยร่วมงานกับคริสตจักรท้องถิ่น และหน่วยงานชุมชนที่ดำเนินงานอยู่แล้ว เพื่อให้การทำงานช่วยเหลือและพัฒนาเป็นไปตามบริบททางสังคมและวัฒนธรรมในพื้นที่เป้าหมาย เป้าหมาย ส่งเสริม […]

พันธกิจพระพร (OB)
Read Full Post

โครงการต่างๆ

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ Medical Mission แผนกพันธกิจพระพรจัดให้มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เป็นประจำทุกเดือน โดยเดินทางไปยังบริเวณพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้บริการทางการแพทย์ แก่ชุมชนที่อยู่ห่างไกลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยเจ้าหน้าที่แผนกฯ พร้อมอาสาสมัครทางการแพทย์และพยาบาล และอาสาสมัครในหมู่บ้าน จากโรงพยาบาล สถานีอนามัย หน่วยงานสาธารณสุข และอื่นๆ ตลอดจนคริสตจักรท้องถิ่น เพื่อช่วยให้ชาวบ้านที่ยากไร้และห่างไกลจากสถานพยาบาลได้รับบริการดังกล่าว พร้อมกันนี้ แผนกพันธกิจพระพรยังได้จัดกิจกรรมสำหรับเด็กซึ่งให้ทั้งความรู้ในด้านการดูแลสุขอนามัยเบื้องต้นและความสนุกสนาน ภารกิจ: […]

พันธกิจพระพร (OB)