Home / รายการ / ชัวร์หรือมั่วนิ่ม กับ อ.นิกร (page 6)

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม กับ อ.นิกร

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | ความบาปมาจากไหน EP.1

พระเจ้าไม่ได้สร้างความบาป แต่เป็นเพราะว่ามนุษย์ใช้อิสรภาพในการเลือกที่พระเจ้าใส่ไว้ในใจทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และไม่เชื่อฟังกฏเกณฑ์ของพระเจ้าต่างหาก จึงเกิดความบาปขึ้น และมนุษย์ต้องรับผิดชอบต่อความบาปนั้น

Read More »

คนมาจากลิงจริงหรือ? (5)

ดาร์วินท้าทายว่า ถ้าหากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเจริญขึ้นกว่าในสมัยของเขา ถ้าค้นพบหลักฐาน 2 อย่างนี้ว่าขัดแย้งกับสิ่งที่เขาพูด ให้เลิกเชื่อทฤษฎีของเขาได้เลย หลักฐานนั้นคือ 1. สายพันธุ์ที่หายไป(Missing link) และ 2. ถ้าสิ่งมีชีวิตมาจากเซลล์เดียวกัน ดังนั้นจะสามารถสกัดเซลล์จากสัตว์และพืชมาผสมกับคนได้ แต่หลักฐานที่ดาร์วินต้องการไม่เป็นความจริง มีการถอดรหัสพันธุกรรมว่ามนุษย์ถูกสร้างมาอย่างมีความละเอียดมากกว่าสัตว์ทุกตัวในโลก เราถูกสร้างมาให้มีจิตวิญญาณเพื่อรับความรอดจากพระเจ้า

Read More »

มนุษย์คือใคร? (4)

ปรากฏการณ์ 3 อย่างที่ชี้ให้เห็นว่ามนุษย์เรามีจิตวิญญาณ ประการที่ 2 คือ เมื่อสัตว์ไม่มีจิตวิญญาณ การแสดงออกภายนอกและภายในจึงเหมือนกัน ต่างจากมนุษย์ที่สามารถแสดงออกต่างจากความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองได้ และประการที่ 3 มนุษย์ต้องการความอิ่มใจ ในขณะที่สัตว์ต้องการเพียงความอิ่มกายเท่านั้น

Read More »

มนุษย์คือใคร? (3)

ปรากฏการณ์ 3 อย่างที่ชี้ให้เห็นว่ามนุษย์เรามีจิตวิญญาณ ประการที่ 1 คือมนุษย์เราสามารถเอาชนะสัญชาตญาณได้ เพราะในตัวมนุษย์มีจิตวิญญาณที่พระเจ้าใส่ไว้ให้ ซึ่งสัตว์ไม่มี

Read More »

มนุษย์คือใคร? (2)

นักปรัชญากรีกโบราณกล่าวว่า สัตว์ไม่ใช่คน คนไม่ใช่สัตว์ และสิ่งที่ทำให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์ก็คือมนุษย์มีจิตวิญญาณ พระเจ้าตั้งใจสร้างเราแต่ละคนให้เป็นคน เราถูกสร้างตามพระฉายของพระเจ้า ไม่ใช่เป็นพระเจ้า และไม่ใช่สัตว์ประเสริฐ

Read More »

มนุษย์คือใคร? (1)

พระเจ้าสร้างมนุษย์ตามแบบอย่างของพระองค์ โดยสร้างในส่วนที่มองเห็นได้และส่วนที่มองไม่เห็น ส่วนที่มองเห็นได้คือร่างกาย พระเจ้าสร้างมนุษย์มาจากผลคลีดิน แต่ส่วนที่ทำให้มนุษย์มีค่าคือส่วนที่มองไม่เห็น คือจิตวิญญาณ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่า จนทำให้พระเจ้าส่งพระเยซูคริสต์มาตายไถ่บาปเพื่อจิตวิญญาณดวงเดียวของเรา

Read More »

ธรรมชาติสร้างสรรพสิ่งจริงหรือ? (2)

เหตุผลที่ทำให้เราไม่เชื่อว่าธรรมชาติเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งประการที่ 4 คือ ธรรมชาติไม่สามารถสร้างสิ่งมีชีวิตได้ 5). เพราะการเชื่อว่าธรรมชาติเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งต้องใช้ความเชื่อมากกว่าการยอมรับว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้าง 6). มนุษย์เราอยู่นอกเหนือกฏที่พระเจ้าสร้าง เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวในโลกที่สามารถเอาชนะกฏแห่งธรรมชาติได้

Read More »

ธรรมชาติสร้างสรรพสิ่งจริงหรือ? (1)

เหตุผลที่ทำให้เราไม่เชื่อว่าธรรมชาติเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งคือ 1). ขัดแย้งกับกฏข้อ 2 ของฟิสิกส์ที่บอกว่าการที่สิ่งต่างๆมารวมตัวกันได้นั้น ต้องมีผู้จับมารวมกัน แล้วเมื่อรวมกันแล้วพลังงานจะค่อยๆสลายไป 2). ความบังเอิญไม่สามารถสร้างสรรพสิ่งที่งดงามได้ 3). ขัดแย้งกับหลักตรรกศาสตร์ ที่สิ่งหนึ่งจะเป็นเหตุและผลในเวลาเดียวกันไม่ได้

Read More »

พระคัมภีร์เป็นพระคำของพระเจ้าจริงหรือ? (4) (5)

เหตุผลประการที่ 3 ที่พิสูจน์ว่าพระคัมภีร์เป็นพระคำของพระเจ้า คือพระคัมภีร์เป็นหนังสือเล่มเดียวในโลกที่มีการทำนายอย่างแม่นยำ ไม่มีข้อผิดพลาด เหตุผลประการที่ 4 ที่ทำให้เรามั่นใจว่าพระคัมภีร์เป็นถ้อยคำที่มาจากพระเจ้าคือ เป็นหนังสือที่เขียนถึงคนทั่งโลก และได้มีการแปลเป็นภาษาต่างๆมากมายกว่า 2700 ภาษาเพื่อให้คนแต่ละเผ่าพันธุ์ แต่ละภาษาเข้าใจได้ และประการสุดท้ายที่ทำให้เรามั่นใจว่านี่คือพระคำของพระเจ้าที่มีชีวิต คือ พระคัมภีร์ได้บอกถึงจุดประสงค์ในการสร้างมนุษย์ไว้อย่างชัดเจนด้วยเช่นกัน | ย้อนกลับ | 2 |

Read More »

พระเจ้าทำได้ทุกอย่างจริงหรือ?

แน่นอนว่าพระเจ้าสามารถทำทุกอย่างได้ แต่ทุกสิ่งที่พระองค์ทำ จะไม่ขัดกับพระลักษณะแห่งความจริงของพระองค์ แต่ที่สำคัญยิ่งกว่านั้น พระองค์ทำได้ทุกอย่างก็จริง แต่พระองค์ให้อิสรเสรีภาพกับมนุษย์ในการเลือก อยู่ที่ว่าเราจะใช้อิสระในการเลือกอย่างไรต่างหาก

Read More »