บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย (จังหวัดสกลนคร)

บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดสกลนคร
ตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม หลายจังหวัดทางภาคอีสานในประเทศไทย เกิดอุทกภัย มีผู้ได้รับความเดือดร้อนหลายแสนครัวเรือนทั่วประเทศ

W19

W20

W21

W22

มูลนิธิพันธกิจพระพร (ไทย) ด้วยการสนับสนุนงบประมาณบรรเทาทุกข์จาก Operation Blessing International
ได้ร่วมกับคริสตจักรท้องถิ่น ในอำเภอพังโคนและอำเภอเมือง จ.สกลนคร ได้ลงพื้นที่ในวันที่ 2-4 สิงหาคม 2017
เพื่อให้ความช่วยเหลือถุงยังชีพ

W17

W13

ประกอบด้วยสิ่งจำเป็น สำหรับ 71 ครัวเรือน ใน อ.พังโคน และอ.เมือง มอบที่นอนและน้ำดื่มให้กับ 20 ครัวเรือน

W12

W11

ในชุมชนบ้านหนองหาร และทั้งนี้ทางราชการและหน่วยงานอื่น ๆ ก็ได้ระดมความช่วยเหลือเข้าไป มูลนิธิฯ
ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และจะประเมินผลกระทบระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป

W07

W08

Flood Relief in Sakon Nakhon provinces of Thailand
There have been flooding in several provinces in northeastern regions of Thailand since July2017.

W04

Flooding in 18 districts of Sakon Nakhon province is still causing anxiety and serious problems.
Muang district is hardest hit, with a huge amount of floodwater expected to take considerable

W02

time to be completely drained out. Operation Blessing Foundation (Thai) with the support
of Disaster Relief Fund from Operation Blessing Internationalhas partnered with local churches
in these provinces providing relief

W01

W10

packages to 71 households in Muang and Phang Khon district, and mattress to 20 households in Baan Nong Haan.
Government officials and NGOs are also mobilizing all relief assistance to those affected.

W09

We will continue to monitor the flood situation and its effect and will conduct post-disaster
assessment in order to provide appropriate assistance for short- and long-term recovery.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *