Billy Graham (1918-2018)

Billy Graham (1918-2018)

“ทั้งชีวิตของข้าพเจ้ามีเพื่อที่จะให้พระเจ้าพอพระทัย และเพื่อถวายเกียรติแด่พระเยซูคริสต์”
เพื่อเป็นเกียรติ แด่ผู้รับใช้พระเจ้า และผู้ประกาศข่าวประเสริฐ

Special Project l ศาสนาจารย์ บิลลี่ เกรแฮม
ผู้รับใช้ และผู้ประกาศข่าวประเสริฐฯ
———————————————-
ชมคลิปเต็มได้ที่ http://go.cbn.com/23111
เครดิต CBN NEWS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *