Home / Tag Archives: มูลนิธิพันธิกิจพระพรไทย

Tag Archives: มูลนิธิพันธิกิจพระพรไทย

โดยพระเจ้า ทุกสิ่งเป็นไปได้

ในอดีต ชาวบ้านในหมู่บ้านหนองกระโห้ ต.ใหม่งาม อ.เมือง จ.ตาก ต้องใช้น้ำจากบ่อน้ำซึ่งเป็นน้ำที่ ไม่ค่อยสะอาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูแล้ง น้ำในบ่อจะแห้งจนไม่สามารถตักขึ้นมาได้ ทำให้ชาว บ้านต้องซื้อน้ำจากเทศบาล หรือไปตักน้ำจากแม่น้ำปิงซึ่งอยู่ห่างออกไปจากหมู่บ้าน 6 กิโลเมตร ทำให้ยากลำบากต่อการอุปโภคบริโภคน้ำเป็นอย่างยิ่ง โดยความร่วมมือของคริสตจักรแห่งนิมิตตาก CBN Thailand ได้นำโครงการน้ำสะอาดลงสู่ชุมชน เพื่อช่วยเหลือพี่น้องให้พ้นจากความยากลำบากนี้ อาจารย์ได้ณัฐพล หนึ่งเจริญกล่าวว่า คริสตจักร ของเราได้มาตั้งอยู่ในหมู่บ้านนี้ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ไม่มี คริสเตียนและไม่เคยมีคริสตจักรเกิดขึ้นมาก่อน ในช่วงเวลาขุดเจาะมีอุปสรรคมากมายเนื่องจากมีชั้น หินที่เจาะเข้ายาก จนช่างจะถอดใจไม่ ทำการเจาะแล้ว แต่ผมเองกับพี่น้องในคริสตจักรได้ร่วมใจกันอธิษฐานพึ่งพาพระเจ้า การอัศจรรย์ก็ เกิดขึ้น ช่างสามารถขุดผ่านชั้นหินนั้นไปได้ และทำให้เราได้น้ำที่สะอาด และมีปริมาณมากจริงๆ ทั้งที่ก่อนหน้านั้น เจ้าของที่ดินคนเดิมก็เคยจ้างคนมาขุดเจาะแต่ไม่มีน้ำเลยดูเหมือนทุกอย่างเกือบ จะล้มเหลว แต่เมื่อเรา ได้อธิษฐานพึ่งพาพระเจ้า ทุกอย่างก็เป็นไปได้ เมื่อเราได้น้ำคริสตจักรจึงมี โครงการแจกจ่ายน้ำให้กับชุมชนโดย ได้ต่อท่อให้กับชุมชนโดยทุกคนที่มาใช้น้ำจะมีส่วนในการช่วยเรื่องค่าไฟฟ้า 1 บาท น้ำจะเปิด 5 นาที ได้น้ำ ...

Read More »