Home / Tag Archives: เทศนา

Tag Archives: เทศนา

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | พระเยซูถูกตรึงตายบนไม้กางเขนและเป็นขึ้นมาจากความตายจริงหรือ? (ตอน 4)

ตอน : พระเยซูถูกตรึงตายบนไม้กางเขนและเป็นขึ้นมาจากความตายจริงหรือ? (ตอน 4) จริงหรือที่ไม้กางเขนเป็นเครื่องมือประหารชีวิตที่ทรมานที่สุด?แล้วเพราะเหตุใดพระเยซูจึงยอมถูกฆ่าตายอย่างไร้ซึ่งความยุติธรรม?

Read More »

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | มนุษย์เป็นคนบาปจริงหรือ? EP.1

พระเจ้าให้อิสรภาพแก่มนุษย์ในการเลือก ถ้ามนุษย์เลือกที่จะเชื่อฟังพระเจ้า ก็จะมีความสุขและไม่ตาย แต่มนุษย์เลือกในทางตรงกันข้าม ทำให้เกิดความบาป และนำไปสู่ความตาย ซึ่งปรากฏการณ์ที่บ่งชี้ว่ามนุษย์เราเป็นคนบาป คือ 1. อยากทำดีแต่ทำไม่ได้ และ 2. ไม่อยากทำบาปแต่ก็ทำทุกวัน

Read More »