Read Full Post

โดยพระเจ้า ทุกสิ่งเป็นไปได้

ในอดีต ชาวบ้านในหมู่บ้านหนองกระโห้ ต.ใหม่งาม อ.เมือง จ.ตาก ต้องใช้น้ำจากบ่อน้ำซึ่งเป็นน้ำที่ ไม่ค่อยสะอาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูแล้ง น้ำในบ่อจะแห้งจนไม่สามารถตักขึ้นมาได้ ทำให้ชาว บ้านต้องซื้อน้ำจากเทศบาล หรือไปตักน้ำจากแม่น้ำปิงซึ่งอยู่ห่างออกไปจากหมู่บ้าน 6 กิโลเมตร ทำให้ยากลำบากต่อการอุปโภคบริโภคน้ำเป็นอย่างยิ่ง โดยความร่วมมือของคริสตจักรแห่งนิมิตตาก CBN Thailand ได้นำโครงการน้ำสะอาดลงสู่ชุมชน เพื่อช่วยเหลือพี่น้องให้พ้นจากความยากลำบากนี้ […]

Ads, Live & Update
Read Full Post

โครงการน้ำสะอาด

ในฤดูแล้งหลายชุมชนในชนบทจะประสบภาวะขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ ในหลายๆพื้นที่น้ำดื่มที่ใช้ในการบริโภคนั้นเป็นน้ำที่ไม่สะอาด ทางมูลนิธิพันธกิจพระพร(ไทย) ได้ช่วยบรรเทาความยากลำบากของประชาชนผ่านทางโครงการน้ำสะอาด โดยให้ความช่วยเหลือด้วยการสนับสนุนบ่อบาดาลในพื้นที่ภาคอีสาน รวมทั้งจัดทำและสนับสนุนให้มีระบบประปาภูเขาในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งในเดือนที่ผ่านมา ทีมงานเจ้าหน้าที่ เดินทางไปมอบโครงการน้ำสะอาดในรอบที่ 1 ทั้งสิ้น 35 โครงการ จากโครงการ 40 โครงการ โครงการ มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 1,247 คน […]

Ads, Live & Update, ข่าว พันธกิจพระพร