Home / รายการ / ชัวร์หรือมั่วนิ่ม กับ อ.นิกร (page 7)

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม กับ อ.นิกร

ธรรมชาติสร้างสรรพสิ่งจริงหรือ? (2)

เหตุผลที่ทำให้เราไม่เชื่อว่าธรรมชาติเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งประการที่ 4 คือ ธรรมชาติไม่สามารถสร้างสิ่งมีชีวิตได้ 5). เพราะการเชื่อว่าธรรมชาติเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งต้องใช้ความเชื่อมากกว่าการยอมรับว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้าง 6). มนุษย์เราอยู่นอกเหนือกฏที่พระเจ้าสร้าง เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวในโลกที่สามารถเอาชนะกฏแห่งธรรมชาติได้

Read More »

ธรรมชาติสร้างสรรพสิ่งจริงหรือ? (1)

เหตุผลที่ทำให้เราไม่เชื่อว่าธรรมชาติเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งคือ 1). ขัดแย้งกับกฏข้อ 2 ของฟิสิกส์ที่บอกว่าการที่สิ่งต่างๆมารวมตัวกันได้นั้น ต้องมีผู้จับมารวมกัน แล้วเมื่อรวมกันแล้วพลังงานจะค่อยๆสลายไป 2). ความบังเอิญไม่สามารถสร้างสรรพสิ่งที่งดงามได้ 3). ขัดแย้งกับหลักตรรกศาสตร์ ที่สิ่งหนึ่งจะเป็นเหตุและผลในเวลาเดียวกันไม่ได้

Read More »

พระคัมภีร์เป็นพระคำของพระเจ้าจริงหรือ? (4) (5)

เหตุผลประการที่ 3 ที่พิสูจน์ว่าพระคัมภีร์เป็นพระคำของพระเจ้า คือพระคัมภีร์เป็นหนังสือเล่มเดียวในโลกที่มีการทำนายอย่างแม่นยำ ไม่มีข้อผิดพลาด เหตุผลประการที่ 4 ที่ทำให้เรามั่นใจว่าพระคัมภีร์เป็นถ้อยคำที่มาจากพระเจ้าคือ เป็นหนังสือที่เขียนถึงคนทั่งโลก และได้มีการแปลเป็นภาษาต่างๆมากมายกว่า 2700 ภาษาเพื่อให้คนแต่ละเผ่าพันธุ์ แต่ละภาษาเข้าใจได้ และประการสุดท้ายที่ทำให้เรามั่นใจว่านี่คือพระคำของพระเจ้าที่มีชีวิต คือ พระคัมภีร์ได้บอกถึงจุดประสงค์ในการสร้างมนุษย์ไว้อย่างชัดเจนด้วยเช่นกัน | ย้อนกลับ | 2 |

Read More »

พระเจ้าทำได้ทุกอย่างจริงหรือ?

แน่นอนว่าพระเจ้าสามารถทำทุกอย่างได้ แต่ทุกสิ่งที่พระองค์ทำ จะไม่ขัดกับพระลักษณะแห่งความจริงของพระองค์ แต่ที่สำคัญยิ่งกว่านั้น พระองค์ทำได้ทุกอย่างก็จริง แต่พระองค์ให้อิสรเสรีภาพกับมนุษย์ในการเลือก อยู่ที่ว่าเราจะใช้อิสระในการเลือกอย่างไรต่างหาก

Read More »

พระเจ้าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง?

พระเจ้าไม่ใช่เพศหญิงหรือชาย พระองค์อยู่นอกเหนือรูปร่างหรือรูปลักษณ์ที่ถูกจำกัดด้วยวัตถุมวลสาร เนื้อแท้ของพระองค์เป็นวิญญาณที่มองไม่เห็น เป็นวิญญาณที่บริสุทธิ์ เป็นวิญญาณแห่งพระผู้สร้าง พระเจ้าสร้างผู้ชายและผู้หญิง เพื่อสำแดงพระลักษณะของพระเจ้า ผู้ชายสำแดงความเข้มแข็งของพระเจ้า ส่วนผู้หญิงสำแดงความอ่อนโยนของพระเจ้า

Read More »

เมื่อมองไม่เห็นพระเจ้าแล้วจะเชื่อได้อย่างไร (1) (2) (3)

ก่อนจะพูดเรื่องความเชื่อ จำเป็นต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความเชื่อ 3 ประการ คือ 1). เห็นก่อนแล้วค่อยเชื่อ 2). ต้องเข้าใจก่อนแล้วค่อยเชื่อ 3). ต้องพิสูจน์ก่อนถึงจะเชื่อ ความเชื่อมี 2 ประเภทคือเชื่อแบบงมงาย และเชื่อแบบมีเหตุผล การเชื่อในพระเจ้า ไม่ใช่ความเชื่อแบบงมงายถึงแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นพระองค์ก็ตาม แต่มีเหตุผลมากมายที่พิสูจน์ได้ว่าพระเจ้ามีอยู่จริง นักปรัชญากรีกกล่าวว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้มนุษย์เราต่างจากสัตว์ก็คือ I know ,I think ,I believe สัตว์เคยใช้ชีวิตอย่างไรในอดีต ก็เป็นอยู่อย่างนั้น แต่มนุษย์เรามีพัฒนาการ มีการใช้ชีวิตในแต่ละที่ที่แตกต่างกัน และสิ่งสำคัญที่สุดคือมนุษย์มีความเชื่อ ซึ่งความเชื่อที่สำคัญที่สุดคือเชื่อในความจริง นักวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่งกล่าวไว้ว่า ถ้าอยากรู้ว่าพระเจ้ามีอยู่จริงไหม ดูจากอวัยวะ 3 ส่วนในร่างกายมนุษย์คือ 1) ขน ถูกกำหนดให้มีความยาวไม่เท่ากัน 2) จมูก จมูกเล็กๆแต่สามารถทำงานได้ถึง 8 อย่าง และ 3) น้ำนมของแม่ เมื่อถึงเวลาทำงานโดยอัตโนมัติ และให้สารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อทารก ดังนั้น ...

Read More »

พระคัมภีร์เป็นพระคำของพระเจ้าจริงหรือ? (1) (2) (3)

มีคำถามมากมายว่าใครเป็นผู้เขียนพระคัมภีร์ คนชั่วหรือ? เป็นไปไม่ได้ เพราะหลักคำสอนในพระคัมภีร์ส่วนใหญ่สอนให้คนหนีห่างจากความชั่ว คนดีหรือ? ถูกต้อง แต่ถ้อยคำที่เขียนขึ้นเป็นถ้อยคำที่มาจากพระเจ้าไม่ใช่สติปัญญาของคนดี พระเจ้าหรือ? แน่นอน พระคัมภีร์มีเบื้องหลังความคิดและเนื้อหาทั้งสิ้นมาจากพระเจ้าทั้งสิ้น   เหตุผลที่พิสูจน์ว่าพระคัมภีร์เป็นพระคำของพระเจ้าประการที่ 1 คือความเป็นเอกภาพของพระคัมภีร์ ซึ่งเป็นหนังสือที่มีคนเขียนมากที่สุดในโลก ที่มาจากหลากหลายอาชีพ เป็นหนังสือที่สอดคล้องกันอย่างน่าอัศจรรย์ และมีพระเจ้าอยู่เบื้องหลังการเขียน   เหตุผลประการที่ 2 ที่ทำให้เรามั่นใจว่าพระคัมภีร์เป็นพระคำของพระเจ้าคือ เป็นหนังสือเล่มเดียวในโลกที่นักวิทยาศาสตร์ ยอมรับว่าถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ |1 | อ่านต่อ>>

Read More »

พระเจ้าของคริสเตียนมีกี่องค์ (1) (2)

ในพระคัมภีร์เปิดเผยว่าในโลกของผู้สร้างและโลกที่ถูกสร้าง มีเพียงเผ่าพันธุ์เดียวเท่านั้นที่เป็นพระเจ้า และในเผ่าพันธุ์นั้นมีเพียงแค่ 3 สภาพบุคคล นั่นคือพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ เผ่าพันธุ์ของพระเจ้าเป็นเผ่าพันธุ์ของผู้สร้าง แต่เผ่าพันธุ์ของมนุษย์เป็นเผ่าพันธุ์ที่ถูกสร้าง เผ่าพันธุ์ของพระเจ้ามีลักษณะเป็นวิญญาณ เผ่าพันธุ์ของมนุษย์มีเนื้อหนัง อยู่ในมวลของวัตถุ เวลาและมวลสาร เผ่าพันธุ์พระเจ้ามีศักดิ์ศรีทุกประการแต่มนุษย์ต่างกัน และเผ่าพันธุ์ของพระเจ้ามีความรักและไม่ขัดแย้งกัน ซึ่งต่างจากมนุษย์ที่มักขัดแย้งกันอยู่เสมอ

Read More »

พระเจ้าองค์ไหนคือพระเจ้าที่แท้จริง (1) (2) (3)

เมื่ออาจารย์เปาโลเดินทางไปที่กรุงเอเธนส์ ได้พบแท่นบูชาเทพเจ้ามากมาย รวมทั้งแท่นบูชาที่เขียนไว้ว่า “แด่พระเจ้าที่ไม่รู้จัก” อาจารย์เปาโลมีโอกาสสนทนาต่อสภาอาเรโอปากัส และประกาศถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเพื่อยืนยันพระองค์เองต่างหากที่เป็นพระเจ้าแท้จริง ถ้าเราปรารถนาจะรู้ว่าพระเจ้าองค์ไหนคือพระเจ้าแท้จริง ข้อมูลต้องมาจากการเปิดเผยของพระเจ้า ไม่ใช่มาจากมนุษย์ แต่มนุษย์ทุกวันนี้มักนมัสการรูปมนุษย์ที่ต้องตาย นมัสการธรรมชาติ และสร้างพระตามจินตนาการของตัวเอง แต่พระเจ้าสร้างเราให้มีชีวิต ดังนั้นให้เรานมัสการพระเจ้าผู้ที่ยังมีชีวิต ไม่ใช่พระเจ้าที่ตายแล้ว พระเจ้าผู้สร้างมนุษย์ได้สร้างวิธีสื่อสารได้อย่างชัดเจนให้กับเราผ่านการพูดและการเขียน พระองค์เขียนพระคัมภีร์ และพูดผ่านพระเยซูคริสต์ ผู้เป็นพระวาทะของพระเจ้า เราไม่มีทางรู้จักพระเจ้าเที่ยงแท้ ถ้าไม่ได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์ผู้ที่พระเจ้าส่งมาให้กับมนุษย์

Read More »

มนุษย์มาจากไหน

ไม่มีสรรพสิ่งใดๆในโลกใบนี้ที่เกิดขึ้นมาเอง ทุกอย่างย่อมมีผู้สร้างเสมอ เช่นเดียวกับมนุษย์ พระเจ้าสร้างมนุษย์ ให้ชีวิตแก่มนุษย์เราทุกคน และที่สำคัญพระเจ้ามีแผนการที่ดียอดเยี่ยมกับมนุษย์ผู้ที่พระองค์ทรงสร้างเสมอ ขอเพียงเราเปิดใจเชื่อในพระเจ้าให้พระองค์เป็นผู้ครอบครองชีวิต

Read More »