เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

มูลนิธิพันธกิจพระพร (ไทย) ได้รับการรับรองสถานะเป็นมูลนิธิฯ (ไทย)เมื่อเดือนตุลาคม 2001 มีเป้าหมายเพื่อสำแดงความรัก เป็นการกระทำตามหลักคำสอนของพระเยซูคริสต์ ผ่านทางพันธกิจ หลักทั้ง 3 ด้าน ได้แก่

1. พันธกิจการผลิตสื่อเพื่อครอบครัวและเด็กและเยาวชน ภายใต้ชื่อ CBN Thailand
2. พันธกิจทางด้านพัฒนาชุมชน และคริสตจักรท้องถิ่น
3. พันธกิจการให้กำลังใจ

การดำเนินงานของมูลนิธิฯที่ผ่านมา เรายึดมั่นในคุณค่าหลัก คือ มีความเป็นเลิศ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความซื่อสัตย์ มีความ เมตตากรุณา มีความร่วมมือกับพันธมิตร

ในปัจจุบัน มูลนิธิฯ มีสำนักงาน 2 แห่งเพื่อการดำเนินงานที่จะเข้า ถึงสังคมได้ลึกและกว้างไปพร้อมๆกัน โดยสำนักงานแรกตั้งขึ้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ และต่อมาได้เพิ่มสำนักงานที่จังหวัดกรุงเทพฯ เมื่อเดือนสิงหาคม 2016

มูลนิธิฯ มีทีมงานที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ฝึกฝน และเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา บนพื้นฐานแห่ง ความถ่อมใจ เป็นคนที่สามารถสอนได้ มีการเติบโตในด้านจิตวิญญาณ ความกระตือรือร้น มีวินัย ยึดถือรูปแบบชีวิตที่มีพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลาง พวกเรามีความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่ จะเห็นสังคมไทยเป็นสังคมที่มีครอบครัวเข้มแข็ง และได้รับข่าวสารที่สร้างสรรค์ ให้กำลังใจ ทั้งสาระและบันเทิงรวมถึงรู้เท่าทันเพียงพอที่จะประกอบอาชีพที่สร้างรายได้ สร้างเด็กๆ ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ จากครอบครัวที่มั่นคง

ดาวน์โหลดเอกสาร

นโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองส่วนบุคคล

กรรมการอำนวยการ
 • 1. นายแพทย์นิรันดร์ ภัทรานุกุล
 • Dr. Niran Pattaranukool
 • ประธานกรรมการ
 • 2. นายสินธุรงค์ ปัณณวลี
 • Mr. Sinturong Pannavalee
 • รองประธานกรรมการ
 • 3. นายฟ้าแสง จันทรเกษมพร
 • Mr. Farsaeng Chankasemporn
 • กรรมการและเลขานุการ
 • 4. นายประดิษฐ์ นามไชย
 • Mr. Bradit Namchai
 • กรรมการและเหรัญญิก
 • 5. นายแพทย์พิพัฒน์ ตรังรัฐพิทย์
 • Dr. Pipat Trangratapit
 • กรรมการ
 • 6. นางสาวแคเรน ทอมสัน
 • Miss Karen Thomson
 • กรรมการ
 • ทีมงานบริหาร
 • 1. คุณ มาร์ค แมคเคลนดอน
 • Mr. Mark Mcclendon
 • ผู้อำนวยการภูมิภาคมูลนิธิฯ
 • 2. คุณวลัย จันทวิบูลย์
 • Miss Walai Jantawiboon
 • ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ
 • 3. คุณราตรี แสงศรีจันทร์
 • Mrs. Ratree Sangsrichan
 • ผู้จัดการแผนกการเงินและบัญชี
 • 4. คุณณิษมน พิพัฒนางฏร
 • Mrs. Nisamon Pipatnangkura
 • ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล
 • 5. คุณสายใจ ไชยเศรษฐ
 • Miss Saijai Chaiyasate
 • ผู้จัดการแผนกผลิตรายการ
 • พันธกิจของเรา

  สร้างสรรค์สื่อที่นำการเปลี่ยนแปลงชีวิต ส่งเสริมเด็ก เยาวชนและครอบครัว ให้มีความเข้มแข็ง ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และพัฒนาชุมชน และให้กำลังใจ เพื่อเป็นการสำแดง "ความรักของพระเยซูคริสต์" ไปสู่ชาวไทยและเพื่อนบ้าน อย่างเป็นรูปธรรม

  นิมิตของเรา

  ปกคลุมประเทศไทยด้วยความรู้เรื่อง

  "ความรอด" ใน "พระเยซูคริสต์"

  คำประกาศและคุณค่าหลัก
  คุณค่าหลัก 5 ประการที่เรายึดถือ คือ
  ความสัตย์ซื่อ
  คือหลักฐานว่าเราผูกผันตัวต่อพระเยซูคริสต์และมุ่งสู่การเติบโตฝ่ายวิญญาณ
  ความเป็นเลิศ
  เรามุ่งหมายให้งานของพระเจ้าทุกอย่างสำเร็จด้วยความเป็นเลิศ
  ความคิดสร้างสรรค์
  เราแสวงหานวัตกรรมใหม่ๆเพื่อพัฒนาคุณภาพของงานให้เข้าถึงสังคม ทันต่อเวลาและสถานการณ์
  ความเมตตากรุณา
  เรากระทำทุกสิ่งด้วยความเมตตากรุณา และด้วยความใจกว้างขวาง
  มีความร่วมมือกับพันธมิตร
  เรามุ่งหมายให้มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และสร้างพันธมิตรที่เข้มแข็งเพื่อทำพันธกิจไปสู่เป้าหมายเดียวกัน