พันธกิจพระพร

ความเป็นมา

    แผนกพันธกิจพระพรได้เริ่มต้นดำเนินกิจกรรมให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องผู้ด้อยโอกาสที่จังหวัดเชียงใหม่ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2542 โดยมีเจ้าหน้าที่ 2 คน และต่อมาได้ขยายขอบข่ายการทำงานไปจนทั่วประเทศในปัจจุบัน โดยมีเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น 7 คน ความรับผิดชอบหลักคือการร่วมกันวางแผนและปฏิบัติงานด้านการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและงานสังคมสงเคราะห์ และสนับสนุนงานพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น โดยร่วมงานกับคริสตจักรท้องถิ่น และหน่วยงานชุมชนที่ดำเนินงานอยู่แล้ว เพื่อให้การทำงานช่วยเหลือและพัฒนาเป็นไปตามบริบททางสังคมและวัฒนธรรมในพื้นที่เป้าหมาย โดยที่ผ่านมาเราได้ให้ความช่วยเหลือผ่านพันธกิจหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โครงการนํ้าสะอาดเพื่อชุมชน โครงการส่งเสริมอาชีพ โครงการสนับสนุนด้านอาหารและสิ่งจำเป็นต่างๆ สำหรับเด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาส โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและห้องนํ้า รวมถึงการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยและโครงการพิเศษอีกมากมาย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นไป

    Our humanitarian program has started activities to provide assistance to people in underprivileged groups in Chiang Mai since May 1999. There were only 2 staffs at that time. Then, we expanded our scope of work throughout Thailand which 7 humanitarian project staffs at present. Our main responsibility is to coordinate, plan, and implement humanitarian assistance and social work for communities in need. Moreover, we support the development of local communities and societies by working with a local church and local organizations so that our methodology is aligned with local cultural and social context.  Till present, our projects include mobile medical missions, clean water  for community project, livelihood promotion project, food and family strengthening  program for underprivileged children and families, house and latrine building and repair  projects, as well as short-term and long-term disaster relief.  We hope to be a small part that can bring the lives of many Thais in need to restoration.

เป้าหมาย
  • ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และช่วยเหลือชุมชนที่ประสบปัญหาในด้านสุขภาพ การศึกษา อาชีพ จริยธรรม และจิตวิญญาณ รวมถึงการบรรเทาทุกข์ในกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
   รวมถึงแก้ปัญหาการขาดแคลนนํ้าดื่มนํ้าใช้ที่สะอาด
  • ให้บริการทางด้านสุขภาพขั้นพื้นฐานและบริการทางการแพทย์แก่บรรดาผู้ที่ด้อยโอกาส
    ประสบความทุกข์ยาก
  • ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กในชุมชนที่ยากไร้ขาดโอกาสให้ได้รับหรือเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา
  • ให้ความช่วยเหลือส่งเสริมด้านอาชีพแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ
  • ให้การอบรม เตรียมความพร้อม ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ผู้ประกอบการปฐมพยาบาลซึ่งอยู่ในบริเวณพื้นที่ห่างไกล
  • สนับสนุนการขุดบ่อบาดาล ประปาภูเขา การติดตั้งถังเก็บนํ้าสะอาด และจัดหาระบบกรองนํ้าสะอาด
   ให้กับชุมชนที่ยากไร้ที่ประสบความเดือดร้อนและขาดแคลนทุนทรัพย์
  • จัดมอบอาหารและเครื่องยังชีพต่างๆ แก่ผู้ขัดสน ตลอดจนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
  • สร้างแนวร่วมพันธมิตรในการทำพันธกิจต่างๆ กับคริสตจักรท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

  • Promote, support, develop and assist communities with health, educational, occupational, and spiritual needs including disaster relief in the wake of natural disasters, and providing remedy for the shortage of clean drinking water.
  • Provide basic health services and medical services to those who are less fortunate and marginalized.
  • Promote and support children in the poor of educational communities and without any chances to receive or access to educational opportunities.
  • Provide livelihood promotion assistance to those in need.
  • Train, prepare, and promote first-aid training for people in need in remote areas.
  • Support the digging of artesian wells, waterworks, installation of clean water tanks, and provide clean water filtration systems to poor communities that are suffering and lacking funds.
  • Provide food and sustenance to those in need, as well as those affected by the disaster.
  • Build alliances for performing various missions with the local church, governmental entities, and private agencies.