พันธกิจพระพร

ความเป็นมา

แผนกพันธกิจพระพรได้เริ่มต้นดำเนินกิจกรรมให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องผู้ด้อยโอกาสที่จังหวัดเชียงใหม่ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2542 โดยมีเจ้าหน้าที่ 2 คน และต่อมาได้ขยายขอบข่ายการทำงานไปจนทั่วประเทศในปัจจุบัน โดยมีเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น 7 คน ความรับผิดชอบหลักคือการร่วมกันวางแผนและปฏิบัติงานด้านการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและงานสังคม สงเคราะห์ และสนับสนุนงานพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น โดยร่วมงานกับคริสตจักรท้องถิ่น และหน่วยงานชุมชนที่ ดำเนินงานอยู่แล้ว เพื่อให้การทำงานช่วยเหลือและพัฒนาเป็นไปตามบริบททางสังคมและวัฒนธรรมในพื้นที่เป้าหมาย โดย ที่ผ่านมาเราได้ให้ความช่วยเหลือผ่านพันธกิจหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โครงการนํ้าสะอาดเพื่อชุมชน โครงการส่งเสริมอาชีพ โครงการสนับสนุนด้านอาหารและสิ่งจำเป็นต่างๆสำหรับเด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาส โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและ ห้องนํ้า รวมถึงการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยและโครงการพิเศษอีกมากมาย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของ ผู้คนในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นไป

เป้าหมาย
  1. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และช่วยเหลือชุมชนที่ประสบปัญหาในด้านสุขภาพ การศึกษา อาชีพ จริยธรรม และจิตวิญญาณ รวมถึงการบรรเทาทุกข์ในกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมถึงแก้ ปัญหาการขาดแคลนนํ้าดื่มนํ้าใช้ที่สะอาด
  2. ให้บริการทางด้านสุขภาพขั้นพื้นฐานและบริการทางการแพทย์แก่บรรดาผู้ที่ด้อยโอกาส ประสบความทุกข์ยาก
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กในชุมชนที่ยากไร้ขาดโอกาสให้ได้รับหรือเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา
  4. ให้ความช่วยเหลือส่งเสริมด้านอาชีพแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ
  5. ให้การอบรม เตรียมความพร้อม ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ผู้ประกอบการปฐมพยาบาลซึ่งอยู่ในบริเวณพื้นที่ห่างไกล
  6. สนับสนุนการขุดบ่อบาดาล ประปาภูเขา การติดตั้งถังเก็บนํ้าสะอาด และจัดหาระบบกรองนํ้าสะอาดให้กับชุมชนที่ยากไร้ที่ประสบความเดือดร้อนและขาดแคลนทุนทรัพย์
  7. จัดมอบอาหารและเครื่องยังชีพต่างๆ แก่ผู้ขัดสน ตลอดจนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
  8. สร้างแนวร่วมพันธมิตรในการทำพันธกิจต่างๆ กับคริสตจักรท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชน