พันธกิจพระพร

โครงการน้ำสะอาด Clean Water Project

    ปัญหาการขาดแคลนนํ้าดื่มนํ้าใช้ในช่วงฤดูแล้งเป็นปัญหาสำคัญระดับต้น ๆ ของประเทศไทย แผนกพันธกิจพระพรเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวอีกทั้งเป็นพันธกิจหนึ่งของมูลนิธิพันธกิจพระพร (ไทย) จึงได้มีโครงการขุดเจาะบ่อนํ้าและประปาภูเขา และสร้างแหล่งนํ้าและที่เก็บนํ้าให้แก่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ห่างไกล ที่ขาดแคลนแหล่งนํ้าสะอาดที่จะนำไปใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

    We realize that the shortage of water during the dry season, both for drinking and using, is one of the important problems in Thailand. Therefore, we  have a clean water project to drill water wells, mountainous waterworks, building water sources, and water storage for people who are living in remote areas which lack of clean water for household consumption; especially, in the northeast of Thailand.