โครงการต่างๆ

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ Medical Mission

ob-dec-15-mm-2

แผนกพันธกิจพระพรจัดให้มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เป็นประจำทุกเดือน โดยเดินทางไปยังบริเวณพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้บริการทางการแพทย์ แก่ชุมชนที่อยู่ห่างไกลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยเจ้าหน้าที่แผนกฯ พร้อมอาสาสมัครทางการแพทย์และพยาบาล และอาสาสมัครในหมู่บ้าน จากโรงพยาบาล สถานีอนามัย หน่วยงานสาธารณสุข และอื่นๆ ตลอดจนคริสตจักรท้องถิ่น เพื่อช่วยให้ชาวบ้านที่ยากไร้และห่างไกลจากสถานพยาบาลได้รับบริการดังกล่าว พร้อมกันนี้ แผนกพันธกิจพระพรยังได้จัดกิจกรรมสำหรับเด็กซึ่งให้ทั้งความรู้ในด้านการดูแลสุขอนามัยเบื้องต้นและความสนุกสนาน

ภารกิจ: ตรวจโรค ตรวจฟัน ให้คำปรึกษา ตัดผม กิจกรรมสำหรับเด็ก ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขอนามัย

ความถี่: เดือนละ 1 ครั้ง

ระยะเวลา: 2-4 วัน

สถานที่: พื้นที่ห่างไกลและพื้นที่ชายขอบบริเวณชายแดน ทุกภาคของประเทศ
(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของชุมชนและงบประมาณที่มี)

พันธมิตร:
· คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ
· โรงพยาบาลแมคคอร์มิค
· คริสตจักรท้องถิ่น

โครงการน้ำสะอาด Clean Water Project

57470-img_0286

ปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้งเป็นปัญหาสำคัญระดับต้น ๆ ของประเทศไทย
แผนกพันธกิจพระพรเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวอีกทั้งเป็นพันธกิจหนึ่งของมูลนิธิพันธกิจพระพร (ไทย)
จึงได้มีโครงการขุดเจาะบ่อน้ำและประปาภูเขา และสร้างแหล่งน้ำและที่เก็บน้ำให้แก่ชาวบ้านที่อาศัย
อยู่ในบริเวณพื้นที่ห่างไกล ที่ขาดแคลนแหล่งน้ำสะอาดที่จะนำไปใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

สถานที่ : ทุกพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำในการอุปโภค และบริโภค

พันธมิตร/ผู้สนับสนุนเงินทุน:

– หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น

– ทุนจากสถานทูตต่างๆ ประจำประเทศไทย : สถานทูตสวิสเซอร์แลนด์ สถานทูตญี่ปุ่น
สถานทูตเยอรมัน สถานทูตนิวซีแลนด์ สถานทูตออสเตรีย และสถานทูตเนเธอร์แลนด์

– ผู้บริจาคที่เป็นบริษัท ห้างร้าน ในประเทศ อาทิเช่น บริษัทฮิตาชิ บริษัทมาลีเอ็นเตอร์ไพรส์
บรษัททานาเน็ตติ้ง บริษัทผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก (EGCO)

– บุคคลทั่วไปจากประเทศสหรัฐอเมริกา

– ผู้บริจาคส่วนบุคคล

โครงการศูนย์ยาประจำหมู่บ้าน

img_0706

โครงการเริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2546 เป็นการให้ความรู้แก่ตัวแทนจากหมู่บ้านต่าง ๆ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล เพื่อให้ตัวแทน
เหล่านี้ทำหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติการปฐมพยาบาลประจำหมู่บ้าน โดยจะได้ให้การอบรมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานและการให้คำปรึกษา
ทั้งนี้ผู้ที่เข้าร่วมการอบรมจะได้รับชุดตู้ยาสามัญประจำบ้าน เพื่อใช้ในการจัดตั้งศูนย์ยาประจำหมู่บ้านของตน และได้รับการอบรมเพิ่มเติม
เป็นระยะ ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ในการทำงานให้มากยิ่งขึ้น

เป้าหมาย: ช่วยให้พี่น้องในชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลสามารถดูแลสุขภาพและทำการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐานได้

พันธมิตร: คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ

ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนในด้านต่าง ๆ คือ

· การส่งเสริมสุขภาพ

· ความรู้เกี่ยวกับโรคและการรักษาขั้นพื้นฐาน

· การปฐมพยาบาล

· การอบรมเกี่ยวกับการเป็นผู้นำและการให้คำปรึกษา

โครงการกลับสู่โรงเรียน Back to school

dsc03663

แผนกพันธกิจพระพรจะได้จัดโครงการกลับสู่โรงเรียน หรือ Back to School ขึ้นเป็นประจำในเดือนพฤษภาคมของทุกปี
โดยจะได้มอบชุดอุปกรณ์ การเรียน ซึ่งประกอบด้วยเครื่องแบบนักเรียน รองเท้า กระเป๋านักเรียน และชุดเครื่องเขียนให้กับนักเรียน
ยากจนในพื้นที่ห่างไกล เพื่อใช้ในปีการศึกษาใหม่

โครงการเกษตรพอเพียง และไร้สารพิษ Seed Project

img_0139

SEED เป็นคำย่อซึ่งประกอบด้วยอักษรต้นของคำในประโยคว่า Something to Eat Everyday
โครงการ SEED ให้การอบรมเกี่ยวกับวิถีเกษตรธรรมชาติแก่บุคคลและชุมชนเพื่อช่วยให้สามารถพึ่งพาตนเอง
และดำเนินชีวิตได้อย่างพอเพียง แผนกพันธกิจพระพรได้ทำการจัดการอบรมโครงการ SEED ครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.2551

หัวข้อการอบรม

  1. วิธีการทำปุ๋ย
  2. การทำสวนครัวแบบออร์แกนิค
  3. องค์ประกอบของดินและการเตรียมดิน
  4. การทำแปลงดิน
  5. วิธีการควบคุมศัตรูพืชและโรคพืช
  6. วิธีการดูแลสวนครัวอย่างเหมาะสม
  7. การเลี้ยงสุกร (หมูหลุม)
  8. อาหารสัตว์ (การหมักอาหารสำหรับสุกร เป็ด ไก่ หรือปลา)
  9. การทำเครื่องกรองน้ำแบบไบโอแซนด์ด้วยตนเอง

โครงการทูตสวรรค์แห่งต้นคริสต์มาส Angel Tree

angel

เมื่อเข้าสู่เทศกาลคริสต์มาส แผนกพันธกิจพระพรจะได้รวบรวมของขวัญที่ได้จากการสนับสนุนของผู้บริจาค
เพื่อนำไปมอบให้กับเด็กยากไร้ ซึ่งไม่เคยได้รับของขวัญมาก่อนในชีวิต โดยทางแผนกฯได้ขอความร่วมมือไปยังห้างร้าน ตลอดจนคริสตจักรท้องถิ่นต่าง ๆ
โดยบุคคลทั่วไปสามารถมีส่วนร่วมในการจัดเตรียมของขวัญให้แก่เด็ก ๆ ได้ ผ่าน มูลนิธิพันธกิจพระพร(ไทย) ทุก ๆ ปีก่อนเทศกาลคริสต์มาส

โครงการเทศกาลแห่งความหวัง Holiday of Hope

holiday

เมื่อฤดูหนาวมาเยือน ชาวบ้านที่ขัดสนยากไร้จำนวนมากต้องทนทุกข์ทรมานเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากความหนาวเย็นของอากาศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่หุบเขา ด้วยเหตุนี้แผนกพันธกิจพระพรจึงได้มอบผ้าห่มให้แก่พี่น้องเหล่านั้นได้รับความอบอุ่น

| 1 | อ่านต่อ>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *