บทเรียน Superbook

                                   ภาพรวมของหลักสูตร

overviewsb2016

                                             

                                               ตัวอย่างบทเรียน

sbc104_1-4p-1

sbc104_1-4p-2

sbc104_1-4p-3

sbc104_1-4p-4

sbc104_1-4p-5

                                 DVD คู่มือครู และ DVD ประกอบการสอน

101_label_thai

dvdlabel_tutorial_101

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *