ประวัติความเป็นมา และ บุคลากร

CBN Thailand หรือ มูลนิธิพันธกิจพระพร (ไทย) ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ. 1999 CBN Thailand เป็นหนึ่งในสำนักงานต่างประเทศ 19 แห่งทั่วโลกของหน่วยงาน Christian Broadcasting Network ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ Virginia Beach USA. และในเดือนตุลาคม ปี ค.ศ. 2001 CBN Thailand ได้รับการรับรองสถานะ เป็นมูลนิธิพันธกิจพระพร(ไทย)

โดยการแบ่งปันความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าผ่านทางพันธกิจหลักทั้ง 3 ด้าน ได้แก่

1.พันธกิจการผลิตรายการโทรทัศน์
2.พันธกิจทางด้านสังคมสงเคราะห์
3.พันธกิจการให้คำปรึกษาและติดตามผล

และเพื่อให้การทำงานเข้าถึงคริสตจักรท้องถิ่นและเครือข่ายให้มากขึ้น ในเดือนสิงหาคม ปี ค.ศ. 2016 มูลนิธิฯ ได้เพิ่มสำนักงานอีก 1 แห่งในกรุงเทพมหานคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *