โครงการต่างๆ (2)

โครงการส่งเสริมอาชีพ

แผนกพันธกิจพระพรให้ความช่วยเหลือและจัดโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่บุคคล ครอบครัว และกลุ่มตามความเหมาะสม
job
สนับสนุนชุมชนบ้านคำเขื่อนแก้ว จ.อุบลฯ 16 ครอบครัวให้มีรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้นจากการทำไซดังกุ้ง
จากผลกำไร 14 บาท ต่อ 1 ชิ้นงาน ทำให้มีเงินส่งลูกเรียนหนังสือ และมีค่าใช้จ่ายจุนเจือในครอบครัว
ทำให้สภาพการเงินในครอบครัวดีขึ้น เนื่องจากทางกลุ่มรับซื้อไม่ต้องไปเร่ขายเอง ทำทุกวันก็มีรายได้เข้าบ้านทุกวัน
du
สนับสนุน 18 ครอบครัว ในจ.มุกดาหาร ร่วมกับคริสตจักรลูเธอร์เรนมุกดาหารในการเลี้ยงปลาดุก
มีผู้ได้รับผลประโยชน์ 140 คน โดยให้แต่ละครอบครัวลงหุ้น หุ้นละ 200 บาท
และแจกปลาหุ้นละ 500 ตัว และ ผ้ายาง 4 เมตร และเชิญชวนให้สมาชิกนำรายได้คืนกองทุน 10 %
เพื่อจะสามารถเป็นกองทุนหมุนเวียนสนับสนุนผู้ที่รอเป็นสมาชิกกองทุนฯ ในรายต่อไป

โครงการบรรเทาทุกข์

roof
แผนกพันธกิจพระพร (ไทย) ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินแก่ผู้ที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ
อาทิ ภัยน้ำท่วม ภัยจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติ ด้วยการมอบชุดยังชีพ การให้บริการทางการแพทย์
การดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ที่สูญเสียเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการประกอบอาชีพเนื่องจากภัยพิบัติ
รวมถึงการซ่อมแซมที่พักอาศัยที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติต่าง ๆ

1. โครงการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย
2. โครงการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย
3. โครงการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย
4. โครงการบรรเทาทุกข์จากเหตุการณ์ธรณีพิบัติ

โครงการพลิกฟื้นชุมชน

community
มูลนิธิพันธกจิพระพร(ไทย) ได้นำหัวใจ ความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าเข้าพลิกฟื้นชุมชนที่ห่างไกล
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้ชุมชนที่เข็มแข็ง
โดยมุ่งพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม ได้แก่ ด้านร่างกาย สังคม อารมณ์และจิตวิญญาณของคนในชุมชน

การดำเนินการพลิกฟื้นชุมชน แบ่งเป็น 4 ด้านใหญ่ ได้แก่

1. ด้านการศึกษา โดยสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการศึกษา รวมทั้งการจัดค่ายเพื่อพัฒนาทักษะต่างๆ ให้กับเด็กในชุมชน

2. ด้านสุขภาพ สนับสนุนให้ชุมชนได้เรียนรู้จักดูแลสุขภาพของตนเอง ชุมชนและสนับสนุนห้องสุขาที่ถูก สุขลักษณะ กับชุมชน

3. ด้านส่งเสริมอาชีพ พัฒนาอาชีพที่ชาวบ้านทำอยู่ หรือสนใจที่จะทำแต่ไม่มีงบประมาณ ทางมูลนิธิฯจะ สนับสนุนตาม แผนการที่จะทำร่วมกันต่อไป

4. ด้านอารมณ์ จิตใจ ให้คำปรึกษาทางด้านอารมณ์และจิตใจ เพื่อสุขภาพจิตที่ดีขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *