Home / รายการ / If you believe / If You Believe บุญยืน สุขเสน่ห์

If You Believe บุญยืน สุขเสน่ห์

คุณบุญยืน สุขเสน่ห์ ได้สละถิ่นฐานบ้านเกิดอย่างถาวรที่สหรัฐอเมริกามาอยู่ประเทศไทยเมื่อ 30 กว่าปีก่อน ด้วยความเชื่อที่ว่าพระเยซูคริสต์รักเขา และก็รักชนเผ่าตองเหลืองด้วย ความเชื่อนี้ทำให้เขาทิ้งความสุขส่วนตัว มาใช้ชีวิตร่วมกับพี่น้องตองเหลือง เขาได้ช่วยเหลือในการดูแลด้านสุขอนามัย การศึกษา อาชีพ และเรียกร้องให้ตองเหลืองมีสัญชาติไทย การเสียสละของเขาทำให้ผู้คนจดจำ และเห็นเป็นการกระทำอย่างชัดเจนที่ว่า “รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง”

About Em

Check Also

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | พระเยซูถูกตรึงตายบนไม้กางเขนและเป็นขึ้นมาจากความตายจริงหรือ? ตอน 3

ตอน : พระเยซูถูกตรึงตายบนไม้กางเขนและเป็นขึ้นมาจากความตายจริงหรือ? (ตอน 3) ความจริงที่ทำให้โลกต้องสะท้าน!!พระเยซูตายบนไม้กางเขนและการเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วจริงหรือ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *