โดยพระเจ้า ทุกสิ่งเป็นไปได้


0001

ในอดีต ชาวบ้านในหมู่บ้านหนองกระโห้ ต.ใหม่งาม อ.เมือง จ.ตาก ต้องใช้น้ำจากบ่อน้ำซึ่งเป็นน้ำที่
ไม่ค่อยสะอาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูแล้ง น้ำในบ่อจะแห้งจนไม่สามารถตักขึ้นมาได้ ทำให้ชาว
บ้านต้องซื้อน้ำจากเทศบาล หรือไปตักน้ำจากแม่น้ำปิงซึ่งอยู่ห่างออกไปจากหมู่บ้าน 6 กิโลเมตร
ทำให้ยากลำบากต่อการอุปโภคบริโภคน้ำเป็นอย่างยิ่ง

โดยความร่วมมือของคริสตจักรแห่งนิมิตตาก CBN Thailand ได้นำโครงการน้ำสะอาดลงสู่ชุมชน
เพื่อช่วยเหลือพี่น้องให้พ้นจากความยากลำบากนี้ อาจารย์ได้ณัฐพล หนึ่งเจริญกล่าวว่า คริสตจักร
ของเราได้มาตั้งอยู่ในหมู่บ้านนี้ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ไม่มี คริสเตียนและไม่เคยมีคริสตจักรเกิดขึ้นมาก่อน
ในช่วงเวลาขุดเจาะมีอุปสรรคมากมายเนื่องจากมีชั้น หินที่เจาะเข้ายาก จนช่างจะถอดใจไม่

0003

ทำการเจาะแล้ว แต่ผมเองกับพี่น้องในคริสตจักรได้ร่วมใจกันอธิษฐานพึ่งพาพระเจ้า การอัศจรรย์ก็
เกิดขึ้น ช่างสามารถขุดผ่านชั้นหินนั้นไปได้ และทำให้เราได้น้ำที่สะอาด และมีปริมาณมากจริงๆ
ทั้งที่ก่อนหน้านั้น เจ้าของที่ดินคนเดิมก็เคยจ้างคนมาขุดเจาะแต่ไม่มีน้ำเลยดูเหมือนทุกอย่างเกือบ
จะล้มเหลว แต่เมื่อเรา ได้อธิษฐานพึ่งพาพระเจ้า ทุกอย่างก็เป็นไปได้ เมื่อเราได้น้ำคริสตจักรจึงมี
โครงการแจกจ่ายน้ำให้กับชุมชนโดย

0004

ได้ต่อท่อให้กับชุมชนโดยทุกคนที่มาใช้น้ำจะมีส่วนในการช่วยเรื่องค่าไฟฟ้า 1 บาท
น้ำจะเปิด 5 นาที ได้น้ำ 200-300 ลิตร ชาวบ้ามีความสุขมาก โดยเฉพาะในช่วง
ฤดูแล้งที่ผ่านมา น้ำที่มีในหมู่บ้านขาดแคลน และขุ่นมาก แต่ปรากฏว่าน้ำที่คริสตจักร
ใสสะอาดและมีปริมาณมาก ทำให้คนทั้งชุมชนได้มาใช้น้ำในจุดนี้

จึงทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคริสตจักรและชุมชนดีขึ้นมาจากหน้ามือเป็นหลังมือ
โดยเฉพาะคนที่เคยต่อต้านคริสตจักรได้กล่าวต่อผมว่า ตัวเขาเองรู้สึกดีจริงๆ
ที่คริสตจักรทำเพื่อชุมชน นับว่าคริสตรจักรได้ทำกุศลอย่างมากต่อผู้คนที่ขาดแคลนน้ำ
น้ำที่ได้จากบ่อนี้เราได้นำไปดื่มกินด้วย ในเวลานี้ชาวบ้านมองคริสตจักรของพระเจ้าในมิติใหม่
ไม่ต่อต้านอีกต่อไป เกิดความสัมพันธ์ที่ดี ผมจึงอยากขอบพระคุณพระเจ้ามากสำหรับโครงการนี้

0006

Ban Nong Kra Ho is located in, Moo 7, Mai Ngam Sub-District, Muang District,
Tak province. In the past, the villagers had encountered with difficulty according
to water consumption. They used water from the hand-dug pond but the water was

insufficient and unclean especially during drought season,
the pond would dry up so they had to travel 6 kilometers to fetch water
from Ping river or buy water from the municipality.

Pastor Nattapol Nuangjaroen, 38 years. The first time that the church established
in the village, they faced with the resistance from the villagers. They have many
problems in starting the clean water project. “The well technicians tried to find
a way to drill a well but did not find proper location. They were unable to pass
through some underground soil.

0002

The villagers were angry because the drilling machine is noisy make a lot of
dust from the drilling. They complained to a local government officer.
But thanks God that we could finally make them understand.

The technicians were discouraged and want to cancel this project. Everything
seemed to fail but when we prayed and relied on the power of God, there is
nothing impossible for God.

All church members pray together and the miracle happened. We get a lot of
water which is very clean and sufficient. The church distributes water over
the community by making water supply.

0005

Everybody who uses water will contribute for the electricity bill of 1 baht per time.
The tap will run for 5 minutes and they will get 200-300 liters of water.

People are very happy especially during dry season. The water in the village
is very limited and muddy but the water well in the church is clean and potable.
So, people in the community came to use water with us.

This makes the relationship between our church and the community gets better.
Those who have been opposed the church, said to me that he appreciated our help.

Now, the mindset of villagers towards the church was changed. They were not
against us anymore. So, I really want to thank God for this great project.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *