12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ

12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ

ดาวน์โหลด

อัญเชิญองค์พระเจ้า คุ้มครอง

พระราชินีพ้นภัยผอง ผ่องแผ้ว

พระคุณแผ่ปกป้อง คุ้มองค์ แม่เฮย

สิริสวัสดิ์พิพัฒน์ยิ่งแล้ว เฟื่องฟุ้งสราญรมย์

 

น้อมอัญเชิญพระเป็นเจ้า โปรดคุ้มเกล้าองค์ราชินี

เฉลิมฉัตรคู่จักรี พรรณรูจีอเนกอนันต์

ทีฆายุกาองค์สิริกิติ์ พิสิฐสมเกษมสันต์

เจิดจรัสทุกวารวัน เป็นมิ่งขวัญสถาวร

 

เฉลิมพระชนม์พรรษานี้ พระเปรมปรีดิ์นิรันดร

พระนางเจ้าประภัสสร พสกนิกรถวายชัย

พระเจ้าโปรดเกษมศานต์ แสนสราญพระหทัย

ปลาตทุกข์โรคาภัย สุขเลิศล้นพ้นพันทวี

ถวายบังคมบรมนาถ อาเศียรวาทราชสดุดี

เฉลิมพระชนม์ดฤษถีนี้ น้อมอัฐชุลีทรงพระเจริญ

 

ปวงข้าคริสตชน มูลนิธิพันธกิจพระพร (ไทย)

 

(ประพันธ์โดย ผป.นัทรี อินทะพันธุ์)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *