ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | ทำไมต้องมีคนกลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ ตอน 1

ทำไมพระเจ้าพระบิดาสัมพันธ์กับมนุษย์เองไม่ได้?
ทำไมต้องมีตัวกลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์?
แล้วทำไมตัวกลางนั้นต้องเป็นพระเยซูคริสต์?