Read Full Post

CDP Buriram สร้างเด็กไทย ให้เป็นเด็กดี

Hello Bulma! โครงการพัฒนาและปกป้องเด็กในชุมชนและคริสตจักร เป็นโครงการที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กที่ด้อยโอกาส และครอบครัวที่ยากลำบาก เพื่อการสนับสนุนที่ก่อให้เกิดความเข้มแข็งในสภาพครอบครัว การศึกษา สุขอนามัย คุณธรรม จริยธรรม เพราะสังคมในยุคปัจจุบันได้เปลี่ยนไป ทำให้ศีลธรรมในจิตใจมนุษย์ตกต่ำลง มีค่านิยมที่ผิดๆ สิ่งเหล่านี้ก่อเกิดปัญหาหลายๆด้านตามมา CBN Thailand ได้ร่วมมือกับหลายคริสตจักร ซึ่งหนึ่งในนั้นคือคริสตจักรดอนนางงาม โดยทางคริสตจักรได้กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สองของทุกเดือน โดยมีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ […]

Ads, Live & Update, Salvation, ข่าว พันธกิจพระพร, ครอบครัว