ข่าวสาร

ประกาศรับสมัครงาน 2 อัตรา

ตำแหน่งงาน:      Creative Content & Producer   จำนวน 1 อัตรา

สถานที่ทำงาน:    สำนักงานกรุงเทพฯ        

สายงานบังคับบัญชา:  Media Production Manager

 

วัตถุประสงค์ (Job purpose)

ดูแลรับผิดชอบในการผลิตรายการและพัฒนาสื่อที่ผลิต ให้สอดคล้องกับความต้องการและนโยบายขององค์กร  สร้างสรรค์เนื้อหาและนำเสนอความคิดในการผลิต content ต่าง ๆ ร่วมกับทีมงานเพื่อเผยแพร่ในช่องทาง Social Media ของ CBN ประเทศไทย

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.วางแผนการผลิตรายการ

 -  นำเสนอความคิดและร่วมวาง concept รายการ และวางโครงร่างให้องค์ประกอบแต่ละส่วนของรายการกับCreative Team และ Media Production Manager

รับ Creative Briefs และสร้างสรรค์เป็นไอเดีย และผลิตเป็น content เพื่อนำเสนอในช่องทางสื่อ online ขององค์กร

- พัฒนาเนื้อหาและการแบ่งสัดส่วนของเนื้อหา create creative content strategy, content brief รวมถึง

   กลยุทธ์ และเป้าหมายในการเข้าถึงผู้ชม การตอบสนองของผู้ชม

- วางแผนตารางการปฏิบัติงานที่ชัดเจนร่วมกับทีมงาน และการใช้งบประมาณอย่างมีประโยชน์สูงสุด

 

2. ควบคุมการผลิตสื่อและผลิตรายการต่าง ๆ ขององค์กร

- ดูแลกระบวนการผลิตเนื้อหาให้เป็นไปตาม concept และนโยบายขององค์กร

- ประสานงานและทำงานร่วมกับทีม Production ในการผลิตสื่อและรายการต่าง ๆ ขององค์กร

- ดูแลกระบวนการผลิตรายการในทุกขั้นตอน Pre-Production, Production และ Post Production

 

3. Report

- นำเสนอความคืบหน้าประจำสัปดาห์ในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบ

 - รายงานประจำเดือนนำเสนอความคืบหน้า (Progress) ในเชิงสถิติ และประมวลผล content ที่เผยแพร่

- ทำงานภายใต้การดูแลของ Media Production Manager และ National Director

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำแดงตัวว่าเป็นผู้เชื่อในพระเยซู และไปนมัสการที่คริสตจักรแห่งใดแห่งหนึ่งเป็นประจำ

- ไม่จำกัดเพศ อายุตั้งแต่ 25-40 ปี

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขานิเทศศาสตร์  สื่อสารมวลชน และ/หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์การทำงานด้านผลิตรายการ  2  ปีขึ้นไป

- มีความสามารถในงานเขียนสคริปต์รายการ และ Content บนสื่อออนไลน์

- มีทักษะในการวางแผนงาน ดูแลจัดการ การผลิตรายการและสื่อต่าง ๆ

- มีความคิดสร้างสรรค์ และเข้าใจในงาน Social Media งาน Graphic และการตัดต่อวิดีโอ

- มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน สามารถทำงานภายใต้เวลาที่กำหนดได้

- สามารถทำงานนอกพื้นที่ หรือ ปฏิบัติงานต่างจังหวัด และทำงานล่วงเวลาได้

- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

- รักการเรียนรู้ และพร้อมที่จะเรียนรู้จากทีมงานในทักษะที่ตนเองมีอยู่แล้ว และพัฒนาชีวิตให้เติบโตในด้านจิตวิญญาณ

 

สนใจร่วมงาน ติดต่อ:  มูลนิธิพันธกิจพระพร(ไทย) อาคาร The Trendy ห้องชุดเลขที่ 10/69(401) ซ.สุขุมวิท 13  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110  เบอร์โทรศัพท์: 02-1687860-1

หรือ แผนกทรัพยากรบุคคล : เบอร์โทรศัพท์ : 053-291164  ต่อ 208  Email : nisamon@cbnthailand.com


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


ตำแหน่งงาน
:      Editor              จำนวน 1 อัตรา

สถานที่ทำงาน:    สำนักงานกรุงเทพฯ        

สายงานบังคับบัญชา:  Media Production Manager

 

วัตถุประสงค์ (Job purpose)

ดูแลรับผิดชอบงานการตัดต่อภาพและเสียงให้มีเนื้อหาเป็นไปตามเป้าหมายของสื่อ  concept ของรายการ และนโยบายขององค์กรอย่างสร้างสรรค์ มีคุณภาพ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร ผ่านสื่อในช่องทางต่าง ๆ ตามแผนงานและกรอบเวลาที่กำหนดของทีมงาน

 

หน้าที่ และความรับผิดชอบ

1.งานตัดต่อ

- ตัดต่อภาพและเสียง คลิปวิดีโอ สื่อ และรายการต่าง ๆ ขององค์กร ให้เป็นไปตามแผนงานของทีม

- ตรวจสอบความถูกต้อง เช่น ภาพ ตัวอักษร ของแต่ละงานที่ผลิต ก่อนนำออกเผยแพร่บน Social Network และ  

  ช่องทางสื่อต่าง ๆ

- สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมืออื่น ๆ ประกอบงานตัดต่อ เพื่อให้ได้ผลงานที่สร้างสรรค์ ทันสมัย และมีคุณภาพ เช่น ทำ Motion graphic, Design Visual effect , Audio &Sound effect เป็นต้น

- แก้ไข ปรับปรุงคุณภาพของสื่อที่ผลิตและการถ่ายโอนสื่อ เพื่อให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

- แสดงความคิดเห็น ให้คำแนะนำ ให้ช่องทางกับผู้ที่เกี่ยวข้องในงานเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

2. ดูแลการเก็บข้อมูลไฟล์งานต้นฉบับและห้องสมุดภาพ

- จัดทำไฟล์งานการตัดต่อและ Footages ภาพและเสียงที่ใช้ในการตัดต่ออย่างเป็นระบบ และให้ทีมงานสามารถเข้าปรับปรุงแก้ไขได้ในภายหลัง

- รวบรวม แก้ไข ปรับปรุงคุณภาพ และการถ่ายโอนสื่อทุกรูปแบบไปยังช่องทางที่จะใช้ถ่ายทอดข่าวสาร โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าแต่ละสื่อได้รับการปรับปรุงในรูปแบบที่ถูกต้อง

- สามารถ Transcode ไฟล์ จากแบบหนึ่งไปเป็นอีกแบบหนึ่ง

 

3. Report

- รายงานความคืบหน้าในงานที่รับผิดชอบประจำสัปดาห์

- รายงานประจำเดือน นำเสนอความคืบหน้า (Progress) ในเชิงสถิติ ปัญหาอุปสรรค และแผนงานที่จะทำในเดือนต่อไป (Plan)

- ทำงานร่วมกับทีมงาน Producer และอยู่ภายใต้การดูแลของ Production Operation Supervisor และ Media Production Manager

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

- สำแดงตัวว่าเป็นผู้เชื่อในพระเยซู และไปนมัสการที่คริสตจักรแห่งใดแห่งหนึ่งเป็นประจำ

- ไม่จำกัดเพศ อายุ 23-35  ปี

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  นิเทศศาสตร์ และ/หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

- ประสบการณ์การทำงานด้านการตัดต่องาน  1  ปีขึ้นไป

- มีความสามารถในการใช้โปรแกรมในการตัดต่อวิดีโอและกราฟิก เช่น Premier Pro , After Effect และ Photoshop

- มีความคิดสร้างสรรค์และมีความเข้าใจกระแสของสื่อและกลุ่มเป้าหมาย

- มีความรู้ความสามารถในการถ่ายภาพและการทำงาน Video Production

- มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน สามารถทำงานภายใต้เวลาที่กำหนดได้

- สามารถทำงานนอกพื้นที่ หรือ ปฏิบัติงานต่างจังหวัด และทำงานล่วงเวลาได้

- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

 

สนใจร่วมงาน ติดต่อ:  มูลนิธิพันธกิจพระพร(ไทย) อาคาร The Trendy ห้องชุดเลขที่ 10/69(401) ซ.สุขุมวิท 13  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110  เบอร์โทรศัพท์: 02-1687860-1

หรือ แผนกทรัพยากรบุคคล : เบอร์โทรศัพท์ : 053-291164  ต่อ 208  Email : nisamon@cbnthailand.com


- - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -