ข่าวสาร

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญโครงการน้ำ

มูลนิธิพันธกิจพระพร(ไทย) หรือ CBN Thailand ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญโครงการน้ำ สุขาภิบาลและสุขอนามัยมูลนิธิพันธกิจพระพร (ไทย)

WASH MANAGER
Water, Sanitation, Hygiene Manager

มูลนิธิพันธกิจพระพร(ไทย) กำลังสรรหาบุคลากรในบทบาท “ผู้เชี่ยวชาญโครงการน้ำสะอาด” โดยรับผิดชอบ ขับเคลื่อน และกำกับโครงการอันเกี่ยวกับน้ำสะอาด,โครงการด้านสุขภิบาล, และความสะอาด ผู้เชี่ยวชาญโครงการน้ำสะอาดจะร่วมกับทีมงานโครงการน้ำของมูลนิธิฯ เพื่อทำหน้าที่ดำเนินโครงการให้ประสบความสำเร็จผ่านกิจกรรมต่างๆ ของโครงการน้ำสะอาด โดยยึดมั่นในมาตรฐานการดำเนินโครงการภายในและตามขอบเขตหน้าที่ ที่ได้ตกลงกัน ทั้งนี้จะต้องดำเนินโครงการให้เสร็จสิ้นในระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนด โดยมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน ของงานที่ได้กำหนดไว้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

● รับผิดชอบในการพัฒนาแผนงานของโครงการทั้งหมดและสามารถ ดำเนินงานโครงการได้อย่างราบรื่น พร้อมทั้งวางแผนและปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานโครงการตามหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

● รับผิดชอบงานก่อและปรับปรุงหลุมขุดเจาะ / บ่อน้ำ / โครงการข่ายด้านน้ำและระบบการไหลเวียนของน้ำในโครงการ

● ดำเนินการในการสร้างห้องสุขาและจัดการสุขาภิบาล/สิ่งอำนวยการด้านสุขอนามัยต่าง ๆ ตามรูปแบบเฉพาะของแต่ละโครงการ

● ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักและสอนองค์ความรู้ด้านความสะอาดและการมีสุขอนามัยแก่ชุมชน

● มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถทำการอบรมเกี่ยวกับการจัดการดูแลโครงการน้ำสะอาดแก่ชุมชน

● รับผิดชอบดำเนินการด้านการบำบัดน้ำ (ในกรณีที่จำเป็น)

● รับผิดชอบบริหารจัดการหาและจัดเตรียมน้ำ และ พร้อมบริหารด้านการจัดลำเลียงน้ำในกรณีฉุกเฉิน

● รับผิดชอบจัดระบบเพื่อการจัดสรรน้ำ

● รับผิดชอบดำเนินการระบบตรวจสอบ/ประเมินผลและการติดตามผลหลังปฏิบัติโครงการ

● ทำการวิเคราะห์พื้นที่ตามหลักวิชาทางภูมิศาสตร์ธรณีวิทยา

● พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของผู้ร่วมโครงการ

● รับผิดชอบการติดตามตรวจสอบงานของผู้รับเหมา

● ทำการออกแบบสร้างและการใช้งานระบบการทำงานของ WASH ตามมาตรฐานทางเทคนิคที่เหมาะสมรวมถึงการบำรุงรักษาและการใช้อุปกรณ์ของงาน WASH ได้อย่างเหมาะสม

● พัฒนาและใช้เทคนิค/วัสดุที่เหมาะสมสำหรับการส่งเสริมและอบรมความรู้ด้านสุขอนามัยและความสะอาด

● บริหารและจัดการงบประมาณของโครงการได้ตามที่กำหนด

● ร่วมกับทีมงานติดตามความคืบหน้าและตรวจสอบเพื่อความถูกต้องของโครงการ โดยมีตัวชี้วัดของโปรแกรมและจัดทำรายงานภายในเวลาที่กำหนดไว้และสามารถสรุปรายงานต่อผู้บริจาคให้โครงการ

● ระบุและติดตามตรวจสอบความเสี่ยง ข้อจำกัด หรือปัญหาโครงการ และแจ้งรายงานตามลำดับสายงา

● ร่วมกับทีมงานตรวจสอบข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและปรับปรุงจัดระเบียบข้อมูลของโครงการให้เข้าถึงได้ง่าย และรวบรวมบทเรียนที่ได้เรียนรู้และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับโครงการ

● เป็นตัวแทนของมูลนิธิฯในการสร้างความร่วมมือ จากภายนอกและสร้างความร่วมมือ / ประสานงานกับหน่วยงานราชการท้องถิ่น ผู้ร่วมงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด

● วิเคราะห์และรายงานเกี่ยวกับความต้องการด้านมนุษยธรรมสามารถมีข้อเสนอแนะที่ชัดเจนเมื่อต้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือ

● พัฒนาเกณฑ์และกลไกในการกำหนดเป้าหมายที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าโครงการดำเนินได้ตรงตามความต้องการของกลุ่มผู้ขัดสน/ต้องการความช่วยเหลือ

● เข้าร่วมในการพัฒนาข้อเสนอแนวคิดและยุทธศาสตร์ใหม่ๆ ในการประชุมประจำปีของมูลนิธิฯ

● ช่วยดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารการรายงานที่จำเป็นเข้าในระบบจัดเก็บข้อมูลขององค์กร

● ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่หัวหน้างานมอบหมาย

ความรู้/ทักษะและความสามารถที่จำเป็น:

● การศึกษาระดับอนุปริญญา / ปริญญาตรีในการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับด้านทรัพยากรน้ำ หรือ WASH (วิศวกรรม,สาธารณสุข , ธรณีวิทยา เป็นต้น) และมีประสบการณ์การทำงานในโครงการด้านน้ำ

● หากมีความรู้ด้านวิศวกรรมในการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับบริบทของงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

● เป็นคริสเตียนที่มุ่งมั่นในกำรรับใช้ผู้ที่ขัดสนและเห็นพ้องกับหลักความเชื่อของมูลนิธิพันธกิจพระพร(ไทย) และมีความเชื่อที่แสดงออกในนิมิตและพันธกิจของเรา

● มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ (ใช้งานโปรแกรม MS Outlook และ MS Word ได้ดี และเข้าใจโปรแกรม MS Excel หรือ MS Access)

● สามารถเรียนรู้การทำงานในความแตกต่างด้านธรรมเนียมและข้ามวัฒนธรรมได้

● สามารถตัดสินใจได้ดีและมีทักษะในการวิเคราะห์

● มีความสามารถในริเริ่มสิ่งใหม่ / มีความคิดสร้างสรรค์งานด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ และมีความรับผิดชอบและวินัยในการทำงานได้ด้วยตนเอง และเป็นผู้ที่สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างดี

● สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ปานกลางหรือดี

● สามารถเดินทางต่างจังหวัดและพร้อมปฏิบัติงานโครงการที่ได้รับมอบหมายอย่างน้อยเดือนละ 15 วัน

ดาวน์โหลด PDF : http://www.mediafire.com/file/qjy71vmo5pus96a/%25E0%25B8%259C%25E0%25B8%25B9%25E0%25B9%2589%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%258D%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B3%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2594_%25281%2529.pdf/file

สนใจร่วมงาน ติดต่อ:
มูลนิธิพันธกิจพระพร(ไทย) อาคาร The Trendy
ห้องชุดเลขที่ 10/69(401) ซ.สุขุมวิท 13
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110

เบอร์โทรศัพท์: 02-1687860-1
หรือ แผนกทรัพยากรบุคคล :
เบอร์โทรศัพท์ : 053-291164 ต่อ 208
หรือ Inbox เข้าในในเพจ