ข่าวสาร

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้ประสานงานเครือข่ายท้องถิ่น ประจำพื้นที่จังหวัดกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ประกาศรับสมัครงาน

 

ตำแหน่งงาน:      ผู้ประสานงานเครือข่ายท้องถิ่น ประจำพื้นที่จังหวัดกรุงเทพฯ และปริมณฑล

                    

สถานที่ทำงาน:    สำนักงานกรุงเทพฯ        

 

สายงานบังคับบัญชา: CBN Church Network Facilitation Manager

 

คำจำกัดความ

Local Facilitator คือเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานเครือข่ายท้องถิ่น ทำหน้าที่ปฏิบัติงาน และเป็นตัวแทนของ มูลนิธิพันธกิจพระพร(ไทย) หรือ CBN ประเทศไทย ตามที่ได้รับมอบหมายในใบกำหนดงาน

 

คุณสมบัติที่ต้องการ

1.       มีหัวใจต่ออนาคตของเด็ก และเยาวชนในประเทศไทย

2.       อายุโดยประมาณ 25-40 ปี (หากไม่อยู่ในเกณฑ์ แต่มีความพร้อมและสนใจสามารถสมัครได้) 

3.       สัญชาติไทย ประกาศตัวว่าเป็นคริสเตียน และเป็นสมาชิกของคริสตจักรท้องถิ่น (หากคริสตจักรใช้บทเรียน Superbook ในชั้นรวีเด็กจะได้รับการพิจารณาก่อน)

4.       มีความถนัดในการใช้เครื่องมือสื่อสาร และ Social Media ทั้งโทรศัพท์  LINE, Facebook, Email หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ   และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Excel / Word เพื่อการรายงาน  ตามความเหมาะสม

5.       สามารถเดินทางได้ (ขับรถยนต์, ขี่จักรยานยนต์, โดยสารรถประจำทาง) และพร้อมเดินทางตลอดเวลา

6.       มีความซื่อสัตย์ในการทำงาน และสามารถทำงานได้ด้วยตนเอง

7.       มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความเป็นมิตร มีความอดทน และรักงานรับใช้เกี่ยวกับเด็ก

8.       รักการอธิษฐาน มีมุมมองเรื่องการรับใช้คริสตจักร และสามารถทำงานกับคริสตจักรในสังกัดต่าง ๆ ได้ด้วยความยินดี และเต็มใจ

9.       มีความสามารถในการพูดในที่สาธารณะ (public speaking)  และหากเล่นดนตรีได้ จะได้รับการพิจารณาก่อน

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ผู้ประสานงานมีหน้าที่รับผิดชอบติดตามผลการใช้บทเรียน Superbook ของคริสตจักรในโครงการ  มีรายละเอียดดังนี้ คือ

1.       ผู้ประสานงานมีหน้าที่ติดต่อคริสตจักรในจังหวัดที่ตนเองรับผิดชอบ เพื่อแนะนำโครงการรวีวารศึกษา Superbook อำนวยความสะดวก และสร้างสัมพันธ์ กับผู้นำและครูรวีในคริสตจักรที่ใช้บทเรียนอยู่แล้ว ให้สามารถดำเนินพันธกิจกับเด็ก และครอบครัวในชุมชนอย่างเกิดผล

2.       มีความตั้งใจ และความถ่อมใจในการรับใช้ผู้คน และพร้อมที่จะดูแลให้คริสตจักรที่เป็นพันธมิตรได้พัฒนาและเกิดผลในพันธกิจ

3.       พร้อมที่จะทำหน้าที่ประสานงาน จัดประชุม นัดหมายให้ผู้นำ ครูรวี หรือตัวแทนแต่ละคริสตจักรมารวมกัน เพื่อการอธิษฐาน การให้ความรู้พัฒนาส่งเสริมด้านเด็กและครอบครัว และการเป็นเกลือและแสงสว่างในชุมชน

4.       พร้อมที่จะทำหน้าที่เยี่ยมเยียนผู้นำ ครูรวี และผู้เกี่ยวข้อง ทั้งในและนอกคริสตจักร  และในและนอกเวลาทำการตามแต่นัดหมาย (ไม่ใช่ยามวิกาล) เพื่อสร้างสัมพันธ์ และอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกัน 

5.       พร้อมที่จะเป็นตัวแทนของ CBN ประเทศไทย และทีมงาน Superbook ในการเข้าไปประชาสัมพันธ์งานในคริสตจักรต่าง ๆ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อขอการอธิษฐานเผื่อ และการสนับสนุนพันธกิจของCBN   และโครงการ Superbook

6.       ผู้ประสานงานรักการทำงานเป็นทีม โดยพร้อมที่จะติดต่อกับผู้ประสานงานภาคของ CBN และผู้ประสานงานท้องถิ่นในจังหวัดอื่น ๆ เพื่อรับทราบการทำงาน เรียนรู้ความเป็นไปของงานในพื้นที่ต่าง ๆ  และอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกัน

7.       พร้อมที่จะรายงานความเป็นไป ทั้งในรูปแบบการเขียน และการบันทึกตามแบบฟอร์ม รวมถึงการรายงานด้วยวาจาหรือผ่านเครื่องมือสื่อสาร ตามความเหมาะสม  

 

ประโยชน์ที่ผู้ประสานงานจะได้รับ

 

Ø ค่าตอบแทนรายเดือน พิจารณาตามวุฒิ ประสบการณ์ ความรับผิดชอบที่จะได้รับมอบหมาย

Ø กรณีได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำ จะได้รับสวัสดิการต่างๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม ประกันภัยกลุ่ม เป็นต้น

Ø ผู้ประสานงานจะได้รับการฝึกอบรม และมีโอกาสร่วมสัมมนา และเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องของพระเจ้า การสร้างสัมพันธ์ กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผ่านทีมงาน CBN

Ø การรับใช้นี้เป็นภารกิจพิเศษที่ผู้ประสานงานควรได้อธิษฐาน และมีความเชื่อว่าพระเจ้าทรงเรียกสำหรับพันธกิจพิเศษนี้   CBN ประเทศไทย และ ทีมงาน Superbook เชื่อว่าผู้ประสานงานจะได้รับการหนุนน้ำใจจากการทำงานอย่างแน่นอน  

 

ผู้สนใจสามารถส่ง Resume และเอกสารประกอบการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย มาได้ที่ :

แผนกทรัพยากรบุคคล มูลนิธิพันธกิจพระพร(ไทย) เลขที่ 288/38 โครงการสตาร์อเวนิว 3 ถ.มหิดล ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทร,053-291164 ต่อ 208  Email : nisamon@cbnthailand.com

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ คุณนภา เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน 02-1687860