สิ่งที่มองเห็น เกิดจากสิ่งที่มองไม่เห็น
การหว่าน การเก็บเกี่ยว การถวาย การรับใช้
และความมั่งคั่งในอาณาจักรของพระเจ้า
เป็นเรื่องสอดคล้องกัน กุญแจสำคัญอยู่ที่การหว่าน
ลงในพันธกิจที่ทำตามพระทัยพระเจ้า