พันธกิจพระพร

โครงการน้ำสะอาด Clean Water Project

ปัญหาการขาดแคลนนํ้าดื่มนํ้าใช้ในช่วงฤดูแล้งเป็นปัญหาสำคัญระดับต้น ๆ ของประเทศไทย แผนกพันธกิจพระพรเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวอีกทั้งเป็นพันธกิจหนึ่งของมูลนิธิพันธกิจพระพร (ไทย) จึงได้มีโครงการขุดเจาะบ่อนํ้าและประปาภูเขา และสร้างแหล่งนํ้าและที่เก็บนํ้าให้แก่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ห่างไกล ที่ขาดแคลนแหล่งนํ้าสะอาดที่จะนำไปใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย